Tính năng Chi phí Về kho trong Odoo cho phép bổ sung thêm chi phí khác (Phí vận chuyển, phí bảo hành, phí hải quan,...) vào trong giá của sản phẩm.

Lưu ý:

Đặc tính Chi phí Về kho chỉ có thể được áp dụng cho sản phẩm có phương pháp tính giá là FIFO hoặc AVCO và xác định giá trị hàng tồn kho tự động (Điều kiện: Cài đặt ứng dụng Kế toán).

Cấu hình

Đầu tiên, bạn đi tới ứng dụng Kho vận chọn Cấu hình  Thiết lập  Định giá và kích hoạt tùy chọn Chi phí về kho. Bạn cũng có thể xác định Sổ nhật ký mặc định mà các bút toán kế toán Chi phí Về kho sẽ được ghi lại.

media/integrating_landed_costs_01.png

Thêm chi phí vào Sản phẩm

Nhận hóa đơn của Nhà cung cấp

Giả sử bạn nhận được một hóa đơn thuế hải quan cho một đơn hàng. Bạn sẽ tích vào ô Chi phí Về kho trên dòng hóa đơn của Nhà cung cấp.

media/integrating_landed_costs_02.png

Lưu ý:

Chi phí Về kho phải được cài đặt là kiểu sản phẩm Dịch vụ.

Nếu sản phẩm này luôn mặc định là Chi phí Về kho, bạn cũng có thể cài đặt ngay trên cấu hình sản phẩm để tránh lặp đi lặp lại thao tác tích vào ô trên mỗi hóa đơn nhà cung cấp.

media/integrating_landed_costs_03.png

Phía trên của Hóa đơn nhà cung cấp, bạn kích vào nút "Create landed costs"  để Chi phí Về kho được tạo tự động. Bây giờ, bạn có thể quyết định những chi phí bổ sung nào nên được áp dụng.

media/integrating_landed_costs_04.png

Bây giờ, bạn có thể kích vào Tính toán và đi tới tab Điều chỉnh tồn kho để xem tác động đến chi phí sản phẩm. Cuối cùng, bạn xác nhận chi phí Về kho.

Bạn cũng có thể truy cập vào Bút toán sổ nhật ký đã được tạo bởi chi phí về kho bằng cách kích vào Bút toán sổ nhật ký.

media/integrating_landed_costs_05.png

Lưu ý:

Phần mềm không bắt buộc bạn phải bắt đầu từ hóa đơn của nhà cung cấp, bạn cũng có thể vào thanh Menu đi tới Kho vận --> Giao nhận -->  Chi phí về kho và tạo trực tiếp tại đây.

Tin tức mới

Tin tức nổi bật